Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Ushakovskaya embankment 3