Home / Apartments / One room apartments / One room apartment in Bolshaya Moskovskaya street 6